INFORMACJE

ZAKUPIONY PROJEKT MOŻE ZOSTAĆ WYKORZYSTANY JEDNOKROTNIE, DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ JEDNEGO BUDYNKU!

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA PROJEKTU:

Zakupiony projekt aby stał się pełnoprawnym Projektem Budowlanym, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane powinien zostać poddany adaptacji do warunków lokalnych przez uprawnionego projektanta. Projektant adaptujący opracowuje Projekt Zagospodarowania Terenu, sprawdza zgodność projektu architektoniczno-budowlanego z zapisami warunków zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz adaptuje projekt do warunków lokalnych (fundamenty, dach) oraz wymagań inwestora.

ZAKRES ZMIAN NA KTÓRE AUTOR PROJEKTU WYRAŻA ZGODĘ
W TRAKCIE OPRACOWYWANIA ADAPTACJI PROJEKTU

 • dostosowanie fundamentów do warunków geotechnicznych w miejscu posadowienia budynku;

 • podpiwniczenie całości lub fragmentu budynku przy zachowaniu istniejącej wysokości cokołu;

 • zmiana technologii wykonania domu: materiałów ściennych, izolacyjnych i wykończeniowych, przy spełnieniu wymaganych normą własności użytkowych ścian;

 • zmiana rodzajów stropów przy zachowaniu układu konstrukcyjnego oraz wymaganej wytrzymałości;

 • zmiana pokrycia dachowego na lekkie, zmiana kąta nachylenia dachu w granicach 5°;

 • zmiana lokalizacji ścian działowych i wewnętrznych otworów drzwiowych (przy zachowaniu nośności elementów konstrukcyjnych budynku);

 • zmiana wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z uzyskanymi warunkami zapewnienia dostaw mediów do budynku mieszkalnego;

 • dostosowanie budynku do potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperatorem i odwrotnie;

 • zmiana układu funkcjonalnego – ilości, wielkości oraz przeznaczenia pomieszczeń na parterze i poddaszu;

 • zmiana ilości, wielkości i usytuowania otworów okiennych i drzwiowych;

 • zmiana ilości, wielkości i usytuowania okien połaciowych;

 • zmiana elewacyjnych materiałów wykończeniowych i kolorystyki;

 • zmiana zewnętrznego obrysu budynku.

 

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

4 EGZEMPLARZE

 

PROJEKT ARCHITEKTURY

 • opis techniczny,

 • rzuty poziome,

 • rzut dachu,

 • przekroje pionowe – przez całość oraz charakterystyczne fragmenty budynku,

 • elewacje budynku - ze szczegółowym opisem i kolorystyką użytych materiałów,

 • wykaz stolarki okiennej i drzwiowej,

PROJEKT KONSTRUKCJI

 • część opisowo-obliczeniowa,

 • rzuty poziome,

 • rzut więźby dachowej,

 • detale elementów konstrukcyjnych,

 • wykaz stali,

 • wykaz drewna.

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH ( wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu )

 • część opisowo-obliczeniowa,

 • rzuty kondygnacji – instalacja c.o. z wykorzystaniem ogrzewania podłogowego, instalacja gazowa, instalacja wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej, instalacja wentylacji mechanicznej;

 • rozwinięcie instalacji c.o., wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej;

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNEJ

 • część opisowo-obliczeniowa,

 • rzuty kondygnacji – rozmieszczenie instalacji elektrycznej,

 • schemat tablicy bezpiecznikowej,

 • instalacja odgromowa.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

 • Dokument charakterystyki energetycznej wraz z analizą możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Charakterystyka określa zapotrzebowanie energetyczne budynku niezbędne do zaspokojenia potrzeb związanych z jego użytkowaniem tj. zużycie energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenie pomieszczeń.

ZGODA NA ZMIANĘ I ADAPTACJĘ PROJEKTU

 • Dokument określający zakres dopuszczalnych zmian w projekcie, dokonywanych przez architekta adaptującego.

UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

 • Komplet dokumentów potwierdzających uprawnienia poszczególnych projektantów branżowych w okresie opracowania dokumentacji.